Mötesprotokoll

Styrelsemöte


Plats: Zoom

Närvarade och beslutande: Karin Granström (Karlstads universitet), Ann-Kristin Magnusson (Stora Enso Skoghalls bruk), Markus Persson (BillerudKorsnäs Gruvöns bruk), Anna Nordlander (Länsstyrelsen), Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Emma Björkman (Länsstyrelsen), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun), Pernilla Strömgren (Region Värmland)

Adjungerade: Emma Björkman (Länsstyrelsen)

 1. Mötets öppnandes av ordförande Karin Granström.
 2. Dagordningen godkändes
 3. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
 4. Ekonomigenomgång:
  IVL har meddelat att de kommer höja kostnaderna för Krondroppsnätet för år 2024 med 7,7 %.
  Föreningen har en buffert, så vi klarar de ökade kostnaderna just nu. Men det skulle kunna bli aktuellt att höja medlemsavgiften framöver. Då kan det vara bra att ha argument till varför det är viktigt att fortfarande vara medlem i förbundet. Karin och Hans bildar en arbetsgrupp kring detta.
 5. Planering av årsmötet
  Datum och tid: 25 april kl. 9-13
  Ann-Kristin och Markus undersöker om det går att göra ett platsbesök på deras respektive anläggningar. I andra hand kollar vi med Uddeholms AB. Vi bjuder endast in IVL för föreläsare och lägger resten av tiden på studiebesöket.
 6. Avstämning arbetsplan
  Provtagningen rullar på som den ska. Fortsatt lite oklart om hur länge provtagaren på Transtrandsberget kan utföra provtagningarna. Emma undersöker om det går att få en lite mer långsiktig lösning.
 7. Kommunikation
  Hemsidan håller på att göras om och tas in under Länsstyrelsens IT-miljö. Innebär att göra ett ägarbyte av domänen vilket har dragit ut på tiden. Den gamla webbsidan kommer att diarieföras.
  Vi planerar ett frukostseminarium i november. Förslag på talare är Ulf på Skogsstyrelsen som jobbar med återvätning. Även KAU:s forskningsprojekt ”Närskog 2” samt eventuellt även Stefan Andersson från Skogsstyrelsen kom upp som förslag. Arbetsgruppen (Emma och Karin) undersöker om vi kan ha ett fysiskt möte i Karlstad mellan ca kl. 8-9, men att det finns möjlighet att delta på distans.
 1. Övriga frågor
  Inga övriga frågor lyftes
 2. Nästa styrelsemöte
  Nästa möte blir ett distansmöte den 15 feb kl. 9-10:30
 3. Mötets avslutande

Årsmöte 2023

Plats: Karlstadrummet, Bibliotekshuset Karlstad

 1. Karin Granström valdes till mötesordförande. Emma Björkman valdes till mötessekreterare.
 2. Anna Nordlander och Per-Anders Bergman valdes till justerare.
 3. Stämman fastslog att mötet blivit utlyst i behörig ordning.
 4. Röstlängden fastställdes i samband med en presentationsrunda.
 5. Efter föredragning av årsredovisning för år 2022 godkändes den av förbundsstämman.
 6. Efter föredragning av revisionsberättelse för år 2022 godkändes den av förbundsstämman.
 7. Förbundsstämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 8. Till ordförande för förbundet omvaldes Karin Granström, Karlstad Universitet på två år. Mötet godkände valberedningens förslag på ordinarie styrelseledamöter och ersättare, med undantag av att styrelsen får i uppdrag att hitta ett nytt namn i stället för Britt-Marie Öjstrand som avslutat sin anställning på Årjängs kommun. Se bilaga Valberedningens förslag.
 9. Förbundsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till arbetsplan och kostnadsbudget för verksamhetsår 2024, med ändringen att vi ersätter miljömålet Begränsad klimatpåverkan med Ingen övergödning.
 10. Förbundsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till medlemsavgift och fördelningsplan för år 2024.
 11. Inga övriga ärenden.

Styrelsemöte


Plats: Zoom

Närvarade och beslutande: Karin Granström (Karlstads universitet), Ann-Kristin Magnusson (Stora Enso Skoghalls bruk), Andreas Moberg (Valmet), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun), Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Pernilla Strömgren (Region Värmland)

Adjungerade: Emma Björkman (Länsstyrelsen)

Övriga: Rasmus Nilsson (Ernest and Young)

 1. Mötets öppnandes av ordförande Karin Granström.
 2. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
 3. Ekonomigenomgång:
  Rasmus Nilsson från Ernest and Young, som sköter föreningens ekonomi, deltog och berättade om statusen för det ekonomiska läget.
 4. Planering av årsmötet
  Plats: Karlstadsrummet
  Datum: 28 april (eller andra dagar den veckan)
  Förslag på föredrag:
 • IVL om mätresultaten
 • Emma kan berätta om uppföljningen av miljömålet Frisk luft
 • Karlstads tätortsmätningar
 • Löfbergs Lila eller Uddeholm om utsläpp till luft och åtgärder de gjort
 • Annan medlem som vill berätta om vad för åtgärder de gör?
 • Eventuellt kan vi ha ett lufttema hela den veckan i Karlstadsrummet. Då bör vi ordna en roll-up.
 • Valberedningens arbete hittills.

5. Godkännande av dokument till årsmötet
Vi beslutade om att styrelsen kommer ge sitt samtyckande om handlingarna via e-post.

6. Avstämning arbetsplan
Provtagningen rullar på som den ska.

7. Kommunikation
Inget nytt.

8. Övriga frågor
Inga övriga frågor lyftes

9. Nästa styrelsemöte
Nästa möte blir ett distansmöte den 28 september

10. Mötets avslutandes

Styrelsemöte

Plats: Volvo construction equipment, Arvika

Deltagare: Eva Leander (Volvo) Karin Granström (KAU), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun) och Ulf Eriksson (Skogsstyrelsen) Emma Björkman (Länsstyrelsen)

 1. Mötets öppnande och Eva berättade om Volvos verksamhet och deras hållbarhetsarbete.
 2. Dagordningen godkändes.
 3. Föregående mötes protokoll: Förra mötet var årsmötet. Det viktigaste vi lyft då var att hitta en mer stabil lösning på provtagningen på Transtrandsberget. (Emma undersöker vad det skulle kosta att Länsstyrelsen ska göra det istället.) Mötet godkänner protokollet och lägger det till handlingarna.
 4. Ekonomigenomgång: Karin redogjorde i stora drag för det ekonomiska läget. Samarbetet med E&Y fungerar bra och eftersom Karin och Emma godkänner fakturorna har vi bra koll på vad som kommer in. Läger ser bra ut. Vi saknar dock bidraget från Regionen. (Emma påminner dom om det.)
 5. Planering årsmötet i april
  Plats: Karlstadsrummet (Per-Anders bokar)
  Datum: 28 april eller andra dagar den veckan.
  Förslag på föredrag: IVL om mätresultaten (Emma hör om dom kan komma på plats.)
  Emma kan berätta om uppföljningen av miljömålet Frisk luft.
  Karlstads tätortsmätningar
  Löfbergs Lila om utsläpp till luft och åtgärder dom gjort.
  Annan medlem? (Emma skickar ut en förfrågan om någon medlem vill lyfta någon åtgärd eller likande dom gjort.)
  Eventuellt kan vi ha ett lufttema hela den veckan i Karlstadsrummet. Till det borde vi fixa en roll up.
 6. Avstämning arbetsplan
  Vi stämde av arbetsplanen och konstaterade att allt löper på som det ska.
  Under punkten Sprida information, kunskap och erfarenhetsutbyte inom luftområdet spånade vi på idéer till eventuellt kommande webbinarier: luftkvalitetens inverkan på pandemin. Skogstema: skogsmaskiner, våtmarker, tätortsnära skog, projekt KAU med biokol, (Karin och jag tar det)
  Anna Nordlander hade tidigare kommit med idén om exjobbare kan använda vår luftdata till ett examensarbete. Karin hänvisade till Lena Brunzell.
 7. Kommunikation: Vi planerar för ett öppet årsmöte och två frukostföreläsningar. Vi borde skaffa en roll up för luftvårdsförbundet. Kan ambulera runt bland kommunerna för att upplysa om Luftvårdsförbundet.
 8. Nästa styrelsemöte: 13 feb digitalt
 9. Mötet avslutades

Årsmöte 2022

Plats: Wärdshuset Nils Holgersson

Närvarande: Karin Granström (Karlstads universitet), Ann-Kristin Magnusson (BillerudKorsnäs Gruvöns bruk), Markus Persson (BillerudKorsnäs Gruvöns bruk), Eva Leander (Volvo Construction Equipment Arvika), Anna Nordlander (Länsstyrelsen), Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Emma Björkman (Länsstyrelsen), Emma Dalman (praktikant Länsstyrelsen), Saga Ekelund Jonsson (praktikant Länsstyrelsen), Isabell Engdal (Säffle kommun)

1§ Karin Granström, Karlstads universitet, valdes till mötesordförande och Emma Björkman, Länsstyrelsen, till mötessekreterare.

2§ Anna Nordlander och Eva Leander valdes att justera förbundsstämmans protokoll.

3§ Förbundsstämman fastslog att mötet blivit utlyst i behörig ordning.

4§ Deltagarna presenterade sig och noterades i röstlängden.

5§ Årsredovisning för år 2021 föredrogs för förbundsstämman.

6§ Revisionsberättelsen för år 2021 föredrogs för förbundsstämman.

7§ Förbundsstämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

8 § Till ordinarie styrelseledamöter valdes in:
Ann-Kristin Magnusson (Stora Enso Skoghalls bruk AB) Nyval 2 år
Andreas Moberg (Valmet) Omval 2 år
Britt-Marie Öjstrand (Årjängs kommun) Omval 2 år
Anna Nordlander (Länsstyrelsen) Nyval 2 år

Ledamöter invalda i styrelsen vid 2021 års förbundsstämma som fortsatt är en del av styrelsen är följande personer: Per-Anders Bergman (Karlstads kommun), Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Ulf Jonsson (Region Värmland)

Till ersättare valdes in:
Markus Persson (BillerudKorsnäs) Nyval 2 år
Ulf Zetterman (Uddeholm AB) Omval 2 år
Mats Rydström (Arvika kommun) Nyval 2 år

Ersättare invalda i styrelsen vid 2021 års förbundsstämma som fortsatt är en del av styrelsen är följande personer: Andreas Rudsvik (Kristinehamns kommun), Ulf Eriksson (Skogsstyrelsen), Emma Björkman (Länsstyrelsen), Tommy Brever (Region Värmland)

Till valberedning på två år valdes Tomas Gustafsson (Stora Enso Skoghalls bruk AB) och Isabell Engdal (Säffle kommun).

9§ Förbundsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till arbetsplan och kostnadsbudget för verksamhetsår 2023.

10§ Förbundsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till medlemsavgift och fördelningsplan för år 2023.

11§ Inga övriga frågor, men vi noterade att vi behöver ha en mer långsiktig och stabil lösning för provtagningen vid Transtrandsberget.

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Styrelsemöte


Plats: Zoom

Närvarade och beslutande: Karin Granström (KAU), Anna Nordlander (Länsstyrelsen) Tomas Gustafsson (Stora Enso), Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun), Britt-Marie Öjstrand (Årjängs kommun),

Adjungerade: Emma Björkman (Länsstyrelsen)

 1. Mötets öppnandes av ordförande Karin Granström.
 2. Dagordningen godkändes
 3. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
 4. Ekonomigenomgång
  Inget nytt från E&Y. Emma har fått in nästan alla fakturor. Den stora posten som återstår är bidraget från Region Värmland för kassaförvaltningen. Det kommer vi få först när vi har redovisat vad det gått till.
 5. Planering av årsmötet
  Vi gör ett besök på provtagningsplatsen Blåbärskullen. Därefter åker vi vidare till Kings Cakery där vi har det formella årsmötet. Vi bjuder inte in någon extern föreläsare i år. Däremot tar vi redovisningen av mätningarna från IVL och eventuellt någon mer som en frukostföreläsning i februari eller mars.
  Karin och Emma skriver verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget och listan med medlems- och undersökningsavgifter och skickar ut till ledarmötena som lämnar synpunkter och godkänner via mejl. Karin kontaktar valberedningen.
 6. Avstämning arbetsplan
  Provtagningen rullar på som den ska.
 7. Kommunikation
  Senaste protokollen är inte uppe på hemsidan. I samband med uppföljningen av miljömålen skickade Emma ut en förfrågan till alla medlemmar om åtgärder som genomförts under året som har minskat utsläppen av luftföroreningar eller förbättrat halterna. Två medlemmar har svarat.
  De värmländska kommunerna samarbetar om undersökningen av luftföroreningshalter i tätorterna inom Miljösamverkan Värmland och Örebro län. De har gått ihop och ska upphandla undersökningar. Detta borde vi informera om på hemsidan.
 8. Övriga frågor
  Emma undrade om någon visste om vi har avtal med provtagarna? Säffle kommun har bland annat frågat efter det i samband med faktureringen. Ingen i styrelsen kände till avtalet och det föreslogs att Emma frågar luftvårdsförbundets tidigare sekreterare Gertrud Gybrant. Hittas inget avtal så gör Emma ett nytt och skickar på förslag till styrelsen.
 9. Nästa styrelsemöte
  22 april kl. 9–12. Vi träffas på Blåbärskullen kl. 9 och ser på provtakningsutrustningen, därefter tar vi oss till Kings Cakery och har årsmötet.
 10. Mötets avslutande

Styrelsemöte

Deltagare: Karin Granström (Karlstads universitet), Emma Björkman (Länsstyrelsen), Hanna Malmstedt (Länsstyrelsen), Anna Nordlander (Länsstyrelsen), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun), Ulf Eriksson (Skogsstyrelsen), Ann-Kristin Magnusson (Stora Enso), Tomas Gustafsson (Stora Enso)

 1. Mötet öppnandes
 2. Dagordningen godkändes
 3. Föregående mötesprotokoll: det inbokade möte i juni ställdes in och aktuella information meddelades istället via mejl.
 4. Ekonomigenomgång: Förbundet hade något lägre medlemsintäkter under 2021. Två medlemmar som ännu inte betalt. Styrelsen godkände den ekonomiska genomgången och la den till handlingarna.
 5. Planering årsmötet i april: Emma hör med provtagaren på Blåbärskullen och skickar sen ut en doodle om datum.
 6. Avstämning arbetsplan: provtagningen rullar på som planerat.
 7. Kommunikation: inget aktuellt att ta upp
 8. Övriga frågor: –
 9. Nästa styrelsemöte: 18 jan 10:30-12:00
 10. Mötet avslutades
  Karin tackade för styrelsens engagemang och avslutade mötet.

Årsmöte 2021

Närvarande: Catarina Bernau (Arvika kommun), Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun), Tomas Gustavsson (Stora Enso), Emma Björkman (Länsstyrelsen), Hannah Heidkamp (Akzo Nobel), Britt-Marie Öjstrand (Åjängs kommun), Eva Leander (Volvo Construction), Ulf Jonsson (Region Värmland), Ann-K1istin Magnusson (Billerud-Korsnäs AB Gruvöns bruk), Inge Carlsson
(Region Vännland), Lotta Bertilsson Gunnarsson (Karlstad kommun), Pär Jonsson (Sunne kommun)

 1. Karin Granström, Karlstads universitet, valdes till mötesordförande och Emma Björkman, Länsstyrelsen, till mötessekreterare.
 2. Per-Anders Bergman och Britt-Marie Öjstrand valdes att justera förbundsstämmans protokoll.
 3. Förbundsstämman fastslog att mötet blivit utlyst i behötig ordning även om kallelsen var något sent utskickad.
 4. Deltagarna presenterade sig och noterades i röstlängden.
 5. Efter föredragning av årsredovisning för år 2020, godkändes den av förbundsstämman och lades till handlingarna.
 6. Inge Carlsson föredrog revisionsberättelsen för år 2020.
 7. Förbundsstämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 8. Karin Granström valdes som ordförande för perioden april 2021-2023.
 9. Till ordinarie styrelseledamöter under perioden april 2021 till april 2023 valdes:
  Ordinarie: Per-Anders Bergman (Karlstads kommun) Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Ulf Jonsson (Region Värmland)
  Ersättare: Andreas Rudsvik (Kristinehamns kommun) Ulf Eriksson (Skogsstyrelsen), Emma Björkman (Länsstyrelsen) Tommy Brever (Region Värmland)
  Ledamöter invalda i styrelsen vid 2020 års förbundsstämma som fortsatt är en del av styrelsen till och med april 2022 är följande personer:
  Ordinarie: Tomas Gustavsson (Stora Enso), Andreas Moberg (Valmet AB), Britt-Marie Öjstrand (Årjängs kommun) Annie Johansson (Länsstyrelsen Värmland)
  Ersättare: Ann-Kristin Magnusson (BillerndKorsnäs), Ulf Zetterman (Uddeholm AB), Catarina Bernau (Arvika kommun)
 10. Arbetsplan och budget redovisades. Eftersom Naturvårdsverket hädanefter kommer finansiera mätningarna på Blåbärskullen sparar förbundet 15 000 kr per år. Frågan om att utöka mätningarna har därför kommit upp som förslag på ett tidigare styrelsemöte. På förbundets frukostseminarium den 15 mars 2021 presenterade IVL fyra förslag på utökade mätningar. Emma Björkman presenterade IVL:s förslag med kostnadsberäkningar för förbundsstämman.
  Förbundsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till arbetsplan och kostnadsbudget för verksamhetsåret 2022, med tillägget att utöka mätningen på Blåbärskullen till att mäta markvattenkemi på både den nuvarande platsen som kommer avverkas inom kort samt på den nya platsen som kommer väljas ut. IVL har uppskattat kostnaden för detta till 8000 kr exklusive provtagningskostnad. Mötet gav också styrelsen i uppgift att nännare utvärdera möjligheten till andra utökade mätningar.
 11. Förbundsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till medlemsavgift och fördelningsplan för år 2022.
 12. Hans Källsmyr och Emma Björkman informerade om att skogen vid vår provtagningsyta på Blåbärskullen kommer behöva avverkas inom kort på grund av att skogen blivit knäckt av snön under vintern. IVL, Länsstyrelsen och Stora Enso (som äger marken) kommer hitta en ny mätplats i närheten.
 13. Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Styrelsemöte

Plats: Zoom, videomöte

Närvarande och beslutande: Karin Granström (KAU), Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun), Catarina Bernau (Arvika kommun), Britt-Marie Öjstrand (Årjängs kommun), Ann-Kristin Magnusson (Billerud-Korsnäs), Andreas Moberg (Valmet AB), Ulf Jonsson (Region Värmland), Emma Björkman (Länsstyrelsen)

Övrigt närvarande: Lovisa Ericsson, Ernst & Young

 1. Mötets öppnande
  Karin Granström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 2. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkändes.
 3. Föregående protokoll
  Förra mötet var årsstämman.
  Beslut: föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
 4. Ekonomigenomgång av Ernst & Young
  Lovisa från Ernst & Young presenterade föreningens balansräkning och utkast till årsredovisning. Det var inga stora förändringar från föregående år. Vi insåg att vi inte fått ersättningen för bokföringen från Region Värmland. Emma åtog sig att kontakta dem. E&Y vill även ha årsredovisningen från föregående år. Emma mejlar den.
 5. Planering årsmötet, 20 april
  Emma har hört med provtagaren på Blåbärskullen. Hon har inte fått provtagningsdagarna från IVL än, men ska antagligen dit 26/4. Kan vi byta dag? Kan vi hålla mötet utomhus?
  Vi preliminärbokar eftermiddagen den 26 april istället. Emma återkommer så fort hon vet något mer. Styrelsen var positiva till att hålla själva årsmötet utomhus också. De som inte kan delta i fält kan vara med via Zoom.
  Emma och Karin tar fram förslag på verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget m.m. innan årsmötet, så att dessa kan skickas ut till styrelsen i god tid innan årsmötet. Vi undersöker möjligheten att skriva på årsberättelsen elektroniskt. Kanske går det i Adobe?
  Hans bjuder in Stora Ensos markvärd i området till besöket på Blåbärskullen.
  Vi skickar ut karta och vägbeskrivning innan mötet så att alla hittar dit.
 6. Kommunikation, hemsida, värvning
  Catarina informerade om att det är en ny upphandling på gång av tätortsmätningar. Resultaten av förra mätperioden har också kommit. Den visade bland annat på väldigt höga halter av svaveldioxid i Säffle på grund av Nordic Papers verksamhet. Emma och Catarina fick i uppdrag att skriva en kort text om det till hemsidan.
 7. Avstämning arbetsplan
  Provtagningarna rullar på enligt plan.
 8. Övriga frågor
  Emma informerade om att Naturvårdsverket har kommit med besked om det nya nationella mätprogrammet. För oss i Värmland innebär det att Naturvårdsverket kommer bekosta delar av analyskostnaden på Blåbärskullen och stå för provtagningskostnaden. Vi har tidigare betalt cirka 256 000 till IVL (som utför mätningarna). Från och med i år kommer det bli en lägre kostnad för oss, cirka 216 500 kr. Det exakta beloppet beror på hur ersättningen för provtagningskostnaden kommer fördelas mellan Länsstyrelsen och IVL. IVL skickar ett avtalsförslag nästa vecka. Emma skickar ut det till styrelsen för påsyn.

Styrelsen var positiva till att fortsätta med de övriga mätningarna som tidigare. Förslag kom upp att vi skulle kunna lägga till någon mätning på någon av mätplatserna. Till exempel mikroplaster, kvicksilver eller dioxiner.

Diskussionen mynnade ut i ett förslag att vi kan ha ett frukost-seminarium om mikroplaster eller andra, nya, ”hot” i luft. Emma kontaktar Per-Erik Karlsson på IVL och Karin skickar sedan ut en doodle-förfrågan till styrelsen. Till seminariet kan vi bjuda in såväl medlemmar som övriga intresserade.

 1. Nästa styrelsemöte
  Nästa möte är årsmötet, som preliminärt blir eftermiddag den 26 april.
 2. Mötet avslutades
  Karin tackade för styrelsens engagemang och avslutade mötet.

Styrelsemöte

Plats: Zoom, videomöte

Närvarande och beslutande: Karin Granström (KAU), Tomas Gustafsson (Stora Enso) Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun), Catarina Bernau (Arvika kommun), Annie Johansson (Länsstyrelsen), Britt-Marie Öjstrand (Årjängs kommun), Ann-Kristin Magnusson (Billerud-Korsnäs), Andreas Moberg (Valmet AB).

 1. Mötets öppnande
  Karin Granström öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Presentationsrunda.
 2. Val av mötessekreterare
  Hans Källsmyr valdes till sekreterare för mötet.
 3. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkändes.
 4. Föregående protokoll
  Förra mötet var årsstämman. Beslut: föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
 5. Reflektioner från årsmötet
  En reflektion var att vi skulle kunna ha nästa årsstämma utomhus på någon av våra mätplatser.
 6. Planering framåt, avstämning av arbetsplan
  Arbetsplanen stämdes av. Provtagningsverksamheten fungerar bra. Detta föranleder inga åtgärder från styrelsen.
 7. Ekonomigenomgång
  Ernst and Young sköter förbundets kassaförvaltning som konsult. Alla behörigheter har nu ordnats.
  Alla medlemmar utom en har betalt sina medlemsavgifter för året, påminnelser skickas till denna.
  Förbundets saldo på konto är 346 000 kr.
  Läget föranleder inga åtgärder från styrelsen.
  Ernst and Young bjuds in att ha ekonomigenomgång på nästa styrelsemöte.
 8. Övriga frågor
  Adress till hemsidan: www.lvfvarmland.se
  Där finns protokoll och andra handlingar.
 9. Nästa styrelsemöte
  Nästa styrelsemöte är den 28 januari på Zoom. Kallelse kommer.
  Nästa årsstämma är den 20 april. Då försöker vi få till ett besök på någon av våra mätstationer.
  Emma uppdrogs att kolla med våra provtagare om lämplig plats.
  Per-Anders kan sedan kolla med berörd kommun om att låna lokal för årsstämma.
 10. Mötets avslutande
  Karin tackade för styrelsens engagemang och avslutade mötet.