Mötesprotokoll

Styrelsemöte


Plats: Zoom

Närvarade och beslutande: Karin Granström (Karlstads universitet), Ann-Kristin Magnusson (Stora Enso Skoghalls bruk), Markus Persson (BillerudKorsnäs Gruvöns bruk), Anna Nordlander (Länsstyrelsen), Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Emma Björkman (Länsstyrelsen), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun), Pernilla Strömgren (Region Värmland)

Adjungerade: Emma Björkman (Länsstyrelsen)

 1. Mötets öppnandes av ordförande Karin Granström.
 2. Dagordningen godkändes
 3. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
 4. Ekonomigenomgång:
  IVL har meddelat att de kommer höja kostnaderna för Krondroppsnätet för år 2024 med 7,7 %.
  Föreningen har en buffert, så vi klarar de ökade kostnaderna just nu. Men det skulle kunna bli aktuellt att höja medlemsavgiften framöver. Då kan det vara bra att ha argument till varför det är viktigt att fortfarande vara medlem i förbundet. Karin och Hans bildar en arbetsgrupp kring detta.
 5. Planering av årsmötet
  Datum och tid: 25 april kl. 9-13
  Ann-Kristin och Markus undersöker om det går att göra ett platsbesök på deras respektive anläggningar. I andra hand kollar vi med Uddeholms AB. Vi bjuder endast in IVL för föreläsare och lägger resten av tiden på studiebesöket.
 6. Avstämning arbetsplan
  Provtagningen rullar på som den ska. Fortsatt lite oklart om hur länge provtagaren på Transtrandsberget kan utföra provtagningarna. Emma undersöker om det går att få en lite mer långsiktig lösning.
 7. Kommunikation
  Hemsidan håller på att göras om och tas in under Länsstyrelsens IT-miljö. Innebär att göra ett ägarbyte av domänen vilket har dragit ut på tiden. Den gamla webbsidan kommer att diarieföras.
  Vi planerar ett frukostseminarium i november. Förslag på talare är Ulf på Skogsstyrelsen som jobbar med återvätning. Även KAU:s forskningsprojekt ”Närskog 2” samt eventuellt även Stefan Andersson från Skogsstyrelsen kom upp som förslag. Arbetsgruppen (Emma och Karin) undersöker om vi kan ha ett fysiskt möte i Karlstad mellan ca kl. 8-9, men att det finns möjlighet att delta på distans.
 1. Övriga frågor
  Inga övriga frågor lyftes
 2. Nästa styrelsemöte
  Nästa möte blir ett distansmöte den 15 feb kl. 9-10:30
 3. Mötets avslutande

Årsmöte 2023

Plats: Karlstadrummet, Bibliotekshuset Karlstad

 1. Karin Granström valdes till mötesordförande. Emma Björkman valdes till mötessekreterare.
 2. Anna Nordlander och Per-Anders Bergman valdes till justerare.
 3. Stämman fastslog att mötet blivit utlyst i behörig ordning.
 4. Röstlängden fastställdes i samband med en presentationsrunda.
 5. Efter föredragning av årsredovisning för år 2022 godkändes den av förbundsstämman.
 6. Efter föredragning av revisionsberättelse för år 2022 godkändes den av förbundsstämman.
 7. Förbundsstämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 8. Till ordförande för förbundet omvaldes Karin Granström, Karlstad Universitet på två år. Mötet godkände valberedningens förslag på ordinarie styrelseledamöter och ersättare, med undantag av att styrelsen får i uppdrag att hitta ett nytt namn i stället för Britt-Marie Öjstrand som avslutat sin anställning på Årjängs kommun. Se bilaga Valberedningens förslag.
 9. Förbundsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till arbetsplan och kostnadsbudget för verksamhetsår 2024, med ändringen att vi ersätter miljömålet Begränsad klimatpåverkan med Ingen övergödning.
 10. Förbundsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till medlemsavgift och fördelningsplan för år 2024.
 11. Inga övriga ärenden.

Styrelsemöte


Plats: Zoom

Närvarade och beslutande: Karin Granström (Karlstads universitet), Ann-Kristin Magnusson (Stora Enso Skoghalls bruk), Andreas Moberg (Valmet), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun), Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Pernilla Strömgren (Region Värmland)

Adjungerade: Emma Björkman (Länsstyrelsen)

Övriga: Rasmus Nilsson (Ernest and Young)

 1. Mötets öppnandes av ordförande Karin Granström.
 2. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
 3. Ekonomigenomgång:
  Rasmus Nilsson från Ernest and Young, som sköter föreningens ekonomi, deltog och berättade om statusen för det ekonomiska läget.
 4. Planering av årsmötet
  Plats: Karlstadsrummet
  Datum: 28 april (eller andra dagar den veckan)
  Förslag på föredrag:
 • IVL om mätresultaten
 • Emma kan berätta om uppföljningen av miljömålet Frisk luft
 • Karlstads tätortsmätningar
 • Löfbergs Lila eller Uddeholm om utsläpp till luft och åtgärder de gjort
 • Annan medlem som vill berätta om vad för åtgärder de gör?
 • Eventuellt kan vi ha ett lufttema hela den veckan i Karlstadsrummet. Då bör vi ordna en roll-up.
 • Valberedningens arbete hittills.

5. Godkännande av dokument till årsmötet
Vi beslutade om att styrelsen kommer ge sitt samtyckande om handlingarna via e-post.

6. Avstämning arbetsplan
Provtagningen rullar på som den ska.

7. Kommunikation
Inget nytt.

8. Övriga frågor
Inga övriga frågor lyftes

9. Nästa styrelsemöte
Nästa möte blir ett distansmöte den 28 september

10. Mötets avslutandes