Mötesprotokoll

Styrelsemöte

Deltagare: Karin Granström (Karlstads universitet), Emma Björkman (Länsstyrelsen), Hanna Malmstedt (Länsstyrelsen), Anna Nordlander (Länsstyrelsen), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun), Ulf Eriksson (Skogsstyrelsen), Ann-Kristin Magnusson (Stora Enso), Tomas Gustafsson (Stora Enso)

 1. Mötet öppnandes
 2. Dagordningen godkändes
 3. Föregående mötesprotokoll: det inbokade möte i juni ställdes in och aktuella information meddelades istället via mejl.
 4. Ekonomigenomgång: Förbundet hade något lägre medlemsintäkter under 2021. Två medlemmar som ännu inte betalt. Styrelsen godkände den ekonomiska genomgången och la den till handlingarna.
 5. Planering årsmötet i april: Emma hör med provtagaren på Blåbärskullen och skickar sen ut en doodle om datum.
 6. Avstämning arbetsplan: provtagningen rullar på som planerat.
 7. Kommunikation: inget aktuellt att ta upp
 8. Övriga frågor: –
 9. Nästa styrelsemöte: 18 jan 10:30-12:00
 10. Mötet avslutades
  Karin tackade för styrelsens engagemang och avslutade mötet.

Årsmöte 2021

Närvarande: Catarina Bernau (Arvika kommun), Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun), Tomas Gustavsson (Stora Enso), Emma Björkman (Länsstyrelsen), Hannah Heidkamp (Akzo Nobel), Britt-Marie Öjstrand (Åjängs kommun), Eva Leander (Volvo Construction), Ulf Jonsson (Region Värmland), Ann-K1istin Magnusson (Billerud-Korsnäs AB Gruvöns bruk), Inge Carlsson
(Region Vännland), Lotta Bertilsson Gunnarsson (Karlstad kommun), Pär Jonsson (Sunne kommun)

 1. Karin Granström, Karlstads universitet, valdes till mötesordförande och Emma Björkman, Länsstyrelsen, till mötessekreterare.
 2. Per-Anders Bergman och Britt-Marie Öjstrand valdes att justera förbundsstämmans protokoll.
 3. Förbundsstämman fastslog att mötet blivit utlyst i behötig ordning även om kallelsen var något sent utskickad.
 4. Deltagarna presenterade sig och noterades i röstlängden.
 5. Efter föredragning av årsredovisning för år 2020, godkändes den av förbundsstämman och lades till handlingarna.
 6. Inge Carlsson föredrog revisionsberättelsen för år 2020.
 7. Förbundsstämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 8. Karin Granström valdes som ordförande för perioden april 2021-2023.
 9. Till ordinarie styrelseledamöter under perioden april 2021 till april 2023 valdes:
  Ordinarie: Per-Anders Bergman (Karlstads kommun) Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Ulf Jonsson (Region Värmland)
  Ersättare: Andreas Rudsvik (Kristinehamns kommun) Ulf Eriksson (Skogsstyrelsen), Emma Björkman (Länsstyrelsen) Tommy Brever (Region Värmland)
  Ledamöter invalda i styrelsen vid 2020 års förbundsstämma som fortsatt är en del av styrelsen till och med april 2022 är följande personer:
  Ordinarie: Tomas Gustavsson (Stora Enso), Andreas Moberg (Valmet AB), Britt-Marie Öjstrand (Årjängs kommun) Annie Johansson (Länsstyrelsen Värmland)
  Ersättare: Ann-Kristin Magnusson (BillerndKorsnäs), Ulf Zetterman (Uddeholm AB), Catarina Bernau (Arvika kommun)
 10. Arbetsplan och budget redovisades. Eftersom Naturvårdsverket hädanefter kommer finansiera mätningarna på Blåbärskullen sparar förbundet 15 000 kr per år. Frågan om att utöka mätningarna har därför kommit upp som förslag på ett tidigare styrelsemöte. På förbundets frukostseminarium den 15 mars 2021 presenterade IVL fyra förslag på utökade mätningar. Emma Björkman presenterade IVL:s förslag med kostnadsberäkningar för förbundsstämman.
  Förbundsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till arbetsplan och kostnadsbudget för verksamhetsåret 2022, med tillägget att utöka mätningen på Blåbärskullen till att mäta markvattenkemi på både den nuvarande platsen som kommer avverkas inom kort samt på den nya platsen som kommer väljas ut. IVL har uppskattat kostnaden för detta till 8000 kr exklusive provtagningskostnad. Mötet gav också styrelsen i uppgift att nännare utvärdera möjligheten till andra utökade mätningar.
 11. Förbundsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till medlemsavgift och fördelningsplan för år 2022.
 12. Hans Källsmyr och Emma Björkman informerade om att skogen vid vår provtagningsyta på Blåbärskullen kommer behöva avverkas inom kort på grund av att skogen blivit knäckt av snön under vintern. IVL, Länsstyrelsen och Stora Enso (som äger marken) kommer hitta en ny mätplats i närheten.
 13. Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Styrelsemöte

Plats: Zoom, videomöte

Närvarande och beslutande: Karin Granström (KAU), Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun), Catarina Bernau (Arvika kommun), Britt-Marie Öjstrand (Årjängs kommun), Ann-Kristin Magnusson (Billerud-Korsnäs), Andreas Moberg (Valmet AB), Ulf Jonsson (Region Värmland), Emma Björkman (Länsstyrelsen)

Övrigt närvarande: Lovisa Ericsson, Ernst & Young

 1. Mötets öppnande
  Karin Granström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 2. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkändes.
 3. Föregående protokoll
  Förra mötet var årsstämman.
  Beslut: föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
 4. Ekonomigenomgång av Ernst & Young
  Lovisa från Ernst & Young presenterade föreningens balansräkning och utkast till årsredovisning. Det var inga stora förändringar från föregående år. Vi insåg att vi inte fått ersättningen för bokföringen från Region Värmland. Emma åtog sig att kontakta dem. E&Y vill även ha årsredovisningen från föregående år. Emma mejlar den.
 5. Planering årsmötet, 20 april
  Emma har hört med provtagaren på Blåbärskullen. Hon har inte fått provtagningsdagarna från IVL än, men ska antagligen dit 26/4. Kan vi byta dag? Kan vi hålla mötet utomhus?
  Vi preliminärbokar eftermiddagen den 26 april istället. Emma återkommer så fort hon vet något mer. Styrelsen var positiva till att hålla själva årsmötet utomhus också. De som inte kan delta i fält kan vara med via Zoom.
  Emma och Karin tar fram förslag på verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget m.m. innan årsmötet, så att dessa kan skickas ut till styrelsen i god tid innan årsmötet. Vi undersöker möjligheten att skriva på årsberättelsen elektroniskt. Kanske går det i Adobe?
  Hans bjuder in Stora Ensos markvärd i området till besöket på Blåbärskullen.
  Vi skickar ut karta och vägbeskrivning innan mötet så att alla hittar dit.
 6. Kommunikation, hemsida, värvning
  Catarina informerade om att det är en ny upphandling på gång av tätortsmätningar. Resultaten av förra mätperioden har också kommit. Den visade bland annat på väldigt höga halter av svaveldioxid i Säffle på grund av Nordic Papers verksamhet. Emma och Catarina fick i uppdrag att skriva en kort text om det till hemsidan.
 7. Avstämning arbetsplan
  Provtagningarna rullar på enligt plan.
 8. Övriga frågor
  Emma informerade om att Naturvårdsverket har kommit med besked om det nya nationella mätprogrammet. För oss i Värmland innebär det att Naturvårdsverket kommer bekosta delar av analyskostnaden på Blåbärskullen och stå för provtagningskostnaden. Vi har tidigare betalt cirka 256 000 till IVL (som utför mätningarna). Från och med i år kommer det bli en lägre kostnad för oss, cirka 216 500 kr. Det exakta beloppet beror på hur ersättningen för provtagningskostnaden kommer fördelas mellan Länsstyrelsen och IVL. IVL skickar ett avtalsförslag nästa vecka. Emma skickar ut det till styrelsen för påsyn.

Styrelsen var positiva till att fortsätta med de övriga mätningarna som tidigare. Förslag kom upp att vi skulle kunna lägga till någon mätning på någon av mätplatserna. Till exempel mikroplaster, kvicksilver eller dioxiner.

Diskussionen mynnade ut i ett förslag att vi kan ha ett frukost-seminarium om mikroplaster eller andra, nya, ”hot” i luft. Emma kontaktar Per-Erik Karlsson på IVL och Karin skickar sedan ut en doodle-förfrågan till styrelsen. Till seminariet kan vi bjuda in såväl medlemmar som övriga intresserade.

 1. Nästa styrelsemöte
  Nästa möte är årsmötet, som preliminärt blir eftermiddag den 26 april.
 2. Mötet avslutades
  Karin tackade för styrelsens engagemang och avslutade mötet.