Mötesprotokoll

Styrelsemöte

Plats: Volvo construction equipment, Arvika

Deltagare: Eva Leander (Volvo) Karin Granström (KAU), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun) och Ulf Eriksson (Skogsstyrelsen) Emma Björkman (Länsstyrelsen)

 1. Mötets öppnande och Eva berättade om Volvos verksamhet och deras hållbarhetsarbete.
 2. Dagordningen godkändes.
 3. Föregående mötes protokoll: Förra mötet var årsmötet. Det viktigaste vi lyft då var att hitta en mer stabil lösning på provtagningen på Transtrandsberget. (Emma undersöker vad det skulle kosta att Länsstyrelsen ska göra det istället.) Mötet godkänner protokollet och lägger det till handlingarna.
 4. Ekonomigenomgång: Karin redogjorde i stora drag för det ekonomiska läget. Samarbetet med E&Y fungerar bra och eftersom Karin och Emma godkänner fakturorna har vi bra koll på vad som kommer in. Läger ser bra ut. Vi saknar dock bidraget från Regionen. (Emma påminner dom om det.)
 5. Planering årsmötet i april
  Plats: Karlstadsrummet (Per-Anders bokar)
  Datum: 28 april eller andra dagar den veckan.
  Förslag på föredrag: IVL om mätresultaten (Emma hör om dom kan komma på plats.)
  Emma kan berätta om uppföljningen av miljömålet Frisk luft.
  Karlstads tätortsmätningar
  Löfbergs Lila om utsläpp till luft och åtgärder dom gjort.
  Annan medlem? (Emma skickar ut en förfrågan om någon medlem vill lyfta någon åtgärd eller likande dom gjort.)
  Eventuellt kan vi ha ett lufttema hela den veckan i Karlstadsrummet. Till det borde vi fixa en roll up.
 6. Avstämning arbetsplan
  Vi stämde av arbetsplanen och konstaterade att allt löper på som det ska.
  Under punkten Sprida information, kunskap och erfarenhetsutbyte inom luftområdet spånade vi på idéer till eventuellt kommande webbinarier: luftkvalitetens inverkan på pandemin. Skogstema: skogsmaskiner, våtmarker, tätortsnära skog, projekt KAU med biokol, (Karin och jag tar det)
  Anna Nordlander hade tidigare kommit med idén om exjobbare kan använda vår luftdata till ett examensarbete. Karin hänvisade till Lena Brunzell.
 7. Kommunikation: Vi planerar för ett öppet årsmöte och två frukostföreläsningar. Vi borde skaffa en roll up för luftvårdsförbundet. Kan ambulera runt bland kommunerna för att upplysa om Luftvårdsförbundet.
 8. Nästa styrelsemöte: 13 feb digitalt
 9. Mötet avslutades

Årsmöte 2022

Plats: Wärdshuset Nils Holgersson

Närvarande: Karin Granström (Karlstads universitet), Ann-Kristin Magnusson (BillerudKorsnäs Gruvöns bruk), Markus Persson (BillerudKorsnäs Gruvöns bruk), Eva Leander (Volvo Construction Equipment Arvika), Anna Nordlander (Länsstyrelsen), Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Emma Björkman (Länsstyrelsen), Emma Dalman (praktikant Länsstyrelsen), Saga Ekelund Jonsson (praktikant Länsstyrelsen), Isabell Engdal (Säffle kommun)

1§ Karin Granström, Karlstads universitet, valdes till mötesordförande och Emma Björkman, Länsstyrelsen, till mötessekreterare.

2§ Anna Nordlander och Eva Leander valdes att justera förbundsstämmans protokoll.

3§ Förbundsstämman fastslog att mötet blivit utlyst i behörig ordning.

4§ Deltagarna presenterade sig och noterades i röstlängden.

5§ Årsredovisning för år 2021 föredrogs för förbundsstämman.

6§ Revisionsberättelsen för år 2021 föredrogs för förbundsstämman.

7§ Förbundsstämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

8 § Till ordinarie styrelseledamöter valdes in:
Ann-Kristin Magnusson (Stora Enso Skoghalls bruk AB) Nyval 2 år
Andreas Moberg (Valmet) Omval 2 år
Britt-Marie Öjstrand (Årjängs kommun) Omval 2 år
Anna Nordlander (Länsstyrelsen) Nyval 2 år

Ledamöter invalda i styrelsen vid 2021 års förbundsstämma som fortsatt är en del av styrelsen är följande personer: Per-Anders Bergman (Karlstads kommun), Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Ulf Jonsson (Region Värmland)

Till ersättare valdes in:
Markus Persson (BillerudKorsnäs) Nyval 2 år
Ulf Zetterman (Uddeholm AB) Omval 2 år
Mats Rydström (Arvika kommun) Nyval 2 år

Ersättare invalda i styrelsen vid 2021 års förbundsstämma som fortsatt är en del av styrelsen är följande personer: Andreas Rudsvik (Kristinehamns kommun), Ulf Eriksson (Skogsstyrelsen), Emma Björkman (Länsstyrelsen), Tommy Brever (Region Värmland)

Till valberedning på två år valdes Tomas Gustafsson (Stora Enso Skoghalls bruk AB) och Isabell Engdal (Säffle kommun).

9§ Förbundsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till arbetsplan och kostnadsbudget för verksamhetsår 2023.

10§ Förbundsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till medlemsavgift och fördelningsplan för år 2023.

11§ Inga övriga frågor, men vi noterade att vi behöver ha en mer långsiktig och stabil lösning för provtagningen vid Transtrandsberget.

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Styrelsemöte


Plats: Zoom

Närvarade och beslutande: Karin Granström (KAU), Anna Nordlander (Länsstyrelsen) Tomas Gustafsson (Stora Enso), Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun), Britt-Marie Öjstrand (Årjängs kommun),

Adjungerade: Emma Björkman (Länsstyrelsen)

 1. Mötets öppnandes av ordförande Karin Granström.
 2. Dagordningen godkändes
 3. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
 4. Ekonomigenomgång
  Inget nytt från E&Y. Emma har fått in nästan alla fakturor. Den stora posten som återstår är bidraget från Region Värmland för kassaförvaltningen. Det kommer vi få först när vi har redovisat vad det gått till.
 5. Planering av årsmötet
  Vi gör ett besök på provtagningsplatsen Blåbärskullen. Därefter åker vi vidare till Kings Cakery där vi har det formella årsmötet. Vi bjuder inte in någon extern föreläsare i år. Däremot tar vi redovisningen av mätningarna från IVL och eventuellt någon mer som en frukostföreläsning i februari eller mars.
  Karin och Emma skriver verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget och listan med medlems- och undersökningsavgifter och skickar ut till ledarmötena som lämnar synpunkter och godkänner via mejl. Karin kontaktar valberedningen.
 6. Avstämning arbetsplan
  Provtagningen rullar på som den ska.
 7. Kommunikation
  Senaste protokollen är inte uppe på hemsidan. I samband med uppföljningen av miljömålen skickade Emma ut en förfrågan till alla medlemmar om åtgärder som genomförts under året som har minskat utsläppen av luftföroreningar eller förbättrat halterna. Två medlemmar har svarat.
  De värmländska kommunerna samarbetar om undersökningen av luftföroreningshalter i tätorterna inom Miljösamverkan Värmland och Örebro län. De har gått ihop och ska upphandla undersökningar. Detta borde vi informera om på hemsidan.
 8. Övriga frågor
  Emma undrade om någon visste om vi har avtal med provtagarna? Säffle kommun har bland annat frågat efter det i samband med faktureringen. Ingen i styrelsen kände till avtalet och det föreslogs att Emma frågar luftvårdsförbundets tidigare sekreterare Gertrud Gybrant. Hittas inget avtal så gör Emma ett nytt och skickar på förslag till styrelsen.
 9. Nästa styrelsemöte
  22 april kl. 9–12. Vi träffas på Blåbärskullen kl. 9 och ser på provtakningsutrustningen, därefter tar vi oss till Kings Cakery och har årsmötet.
 10. Mötets avslutande