Inlägg

Samverkansmöte om PM10

Region Gotland har tagit ett initativ till ett samverkansforum för kommuner om PM10. Nu planerar dom ett ett fysiskt möte vid Naturvårdsverket den 27-28 maj. Se mer info här: Samverkansmöte PM10 (invajo.com)

De har även ett digitalt ”samarbetsrum” via SKR där målet är dela information och dokument som rör PM10 och luftkvalitén. Ni kommuner som är intresserade, hör av er till simon.hoffman@gotland.se om ni vill bli tillagda där!

Webbinarium om försurning

Den 6 mars anordnade förbundet ett digitalt möte där vi fördjupade oss om försurningsläget i Värmland.

Sandra Woronin på Länsstyrelsen berättade att det i Värmland finns ett fortsatt stort behov av att kalka många sjöar och vattendrag. Surt vatten leder får många negativa konsekvenser i ekosystemen som att fiskrom inte kan kläckas eller att kräftor inte kan ömsa skinn

De senaste åren har det dock blivit svårare att utföra kalkningsverksamheten i länet eftersom kalkpriserna har ökat kraftigt. För 2024 har dessutom anslagen minskat kraftigt, vilket innebär att Värmland får sju miljoner kronor mindre i år. Det innebär att många sjöar och vattendrag inte kommer kunna kalkas.

Karin Granström, professor i miljö och energisystem vid Karlstads universitet, berättade om projektet NärSkog. Projektet syftar till att få till en en cirkulär hantering av skogsmaterialet, så att näringsämnen och baskatjoner återförst till skogsmarken, vilket motverkar markförsurning och näringsutarmning.

Rent konkret går det ut på att ersätta torv och gödningsmedel med hydrokol och biokol från slam. Slammet är en restprodukt från pappersmassabruken.

Projektet är ett samarbete mellan Karlstads universitetet, SLU, Skogsstyrelsen, massabruk, skogsägare, plantskola, skoglig klusterorganisation och konverteringsföretag.

Årsmöte 2023

Mötet höll i Karlstadsrummet i Bibliotekshuset i Karlstad den 28 april.

På mötet valdes som vanligt nya styrelseledamöter och ersättare, vi fastställde arbetsplan, budget och medlemsavgifter för år 2024.

Efter årsmötet följde några luftrelaterade föredrag. Dels berättade Emma Björkman på Länsstyrelsen om uppföljningen av miljömålet Frisk luft. Målet bedöms fortfarande inte nås i Värmland framför allt på grund av att kvävedioxid- och partikelhalten fortfarande är för hög i flera värmländska tätorter.

Per-Anders Bergman från Karlstads kommun berättade om hur kommunen jobbat med att få ner luftföroreningshalterna i tätorten genom att genomföra så kallad sopsaltning när det förväntas höga halter av partiklar. På så sätt har partikelhalten i gaturum kunnat sänkas på vårvintern, då halterna vanligtvis är högst.

Sofie Hellsten från IVL redovisade också de senaste resultaten från de mätningar som bekostas av förbundet.

Styrelsemöte på Volvo i Arvika, 2022

I september bjöd Eva Leander in styrelsen till ett kombinerat studiebesök och styrelsemöte på Volvo construction equipment i Arvika. Deltagare på plats var Ulf Eriksson (Skogsstyrelsen), Eva Leander (Volvo) ordförande Karin Granström (KAU), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun) samt en praktikant på Skogsstyrelsen. Emma Björkman (Länsstyrelsen) deltog på mötet via länk.

Bilden visar deltagarna på mötet.
cof

Platsbesök på Blåbärskullen och årsmöte 2022

Den 29 april besökte vi mätplatsen på Blåbärskullen och fick en guidad visning av provtagaren från Länsstyrelsen Anja Edekrans. Vi fick se hur de insamlingarna av regnvatten, markvatten och luftkvalitetsmätningarna ser ut. Skogen på mätplatsen avverkades förra året på grund av att toppbrott, men samtliga mätningar är kvar på platsen. Men sen dess mäter vi även markvatten på en plats längre bort för att kunna undersöka skillnaderna i markvattenkemi på ett avverkat område med det i en skogsplantering.

Bild på deltagarna
Visning av insamlare för våtdeposition.

Insamling av våtdeposition.

Insamling av torrdeposition.

Insamling av torrdeposition.

Insamling av markvatten.

Insamling av markvatten, vilket görs på fyra olika platser i området.

Efter fältbesöket följde själva årsmötet på Wärdshuset Nils Holgersson. Nedan ser vi samtliga deltagare på mötet. Överst från höger: Anna Nordlander (Länsstyrelsen), Karin Granström (ordförande i förbundet, annars på KAU), Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Ann-Kristin Magnusson (BillerudKorsnäs Gruvöns bruk), Eva Leander (Volvo Construction Equipment Arvika). Nederst från höger: Saga Ekelund Jonsson (praktikant Länsstyrelsen), Isabell Engdal (Säffle kommun), Markus Persson (BillerudKorsnäs Gruvöns bruk) samt Emma Dalman (praktikant Länsstyrelsen). Fotograf: Emma Björkman, sekreterare i förbundet.

Bilden visar deltagarna på mötet.

Årsmöte 2021

Även 2021 års möte blev ett Zoom-möte.

På mötet informerade Hans Källsmyr att skogen vid förbundets provtagningsyta på Blåbärskullen kommer avverkas inom kort eftersom skogen blivit knäckt av snön under vintern. Markägaren, Stora Enso, IVL och Länsstyrelsen kommer att utse en ny plats att utföra mätningarna på.

Utöver dessa förändringar, godkändes arbetsplan, budget och nya ledarmöten till styrelsen.

Se protokoll under Mötesprotokoll.

Årsmöte 2020

Den 21 april ägde förbundets årsmöte rum, i år på distans via Zoom. Karin Granström, ordförande, och Emma Björkman, sekreterare, gick igenom förbundets årsredovisning och revisionsberättelse. Förbundet valde om Karin Granström till ordförande och godkände valberedningens övriga förslag på styrelsemedlemmar. Tomas Gustafsson (Stora Enso Skoghall AB), Andras Moberg (Valmet AB) och Britt-Marie Öjstrand (Årjängs kommun) valdes om till ordinarie styrelsemedlemmar. Ulf Zetterman (Uddeholm AB) valdes om till ersättare. Ann-Kristin Magnusson (Stora Enso Skoghall AB) och Catarina Bernau (Arvika kommun) valdes in som ersättare i styrelsen som nya medlemmar.

Budgeten för 2021 föredrogs också. En förändring mot föregående år är att Region Värmland har dragit tillbaka sitt frivilliga arbete som kassaförvaltare och kommer hädanefter att ge ett bidrag till förbundet, så att en konsult kan anställas för att göra detta.

Som sista punkt fastställes medlemsavgift och fördelningsplan. Medlemskostnaderna ligger kvar på samma nivå under 2021 som under föregående år.

För mer detaljer, se dokumentationen nedan.

Efter förbundsstämman, höll Per-Erik Karlsson från IVL en intressant dragning om de senaste resultaten och trenderna från de mätningar som bekostas av förbundet.

Styrelsemöte på Gruvön 2019

Den 19 november träffades Luftvårdsförbundets styrelse för ett styrelsemöte hos BillerudKorsnäs på Gruvön. Efter mötet fick vi en guidad tur i verksamhetens nya kartongfabrik. På bilden ser vi delar av styrelsen i form av ordförande Karin Granström (Karlstads Universitet), Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun), Mats Granrot (BillerudKorsnäs) samt Ulf Jonsson (Region Värmland).