Årsmöte 2023

Mötet höll i Karlstadsrummet i Bibliotekshuset i Karlstad den 28 april.

På mötet valdes som vanligt nya styrelseledamöter och ersättare, vi fastställde arbetsplan, budget och medlemsavgifter för år 2024.

Efter årsmötet följde några luftrelaterade föredrag. Dels berättade Emma Björkman på Länsstyrelsen om uppföljningen av miljömålet Frisk luft. Målet bedöms fortfarande inte nås i Värmland framför allt på grund av att kvävedioxid- och partikelhalten fortfarande är för hög i flera värmländska tätorter.

Per-Anders Bergman från Karlstads kommun berättade om hur kommunen jobbat med att få ner luftföroreningshalterna i tätorten genom att genomföra så kallad sopsaltning när det förväntas höga halter av partiklar. På så sätt har partikelhalten i gaturum kunnat sänkas på vårvintern, då halterna vanligtvis är högst.

Sofie Hellsten från IVL redovisade också de senaste resultaten från de mätningar som bekostas av förbundet.