Markvatten

Mätningarna av markvattnet samlas in från 50 cm djup, vilket ger ett bra mått på markens försurningsstatus. Det ger även en indikation vad gäller kvaliteten på det vatten som är på väg mot grund- och ytvatten.

Undersökningarna av markvattnet görs på pH, svavel, syraneutraliserande förmåga (ANC)

På grund av att skogen har avverkats vid Södra Averstad och Blåbärskullen har markvattenmätningarna flyttats till mätplatser i närheten av den ursprungliga ytan.

Svavelhalt
Sedan mätningarna började på 1990-talet har svavelhalterna minskat signifikant vid de tre mätplatserna. I Södra Averstad har halten minskat från mellan 3 och 4 mg/liter i början av 1990-talet till omkring 1–2 mg/liter de senaste åren. I Transtrandsberget har svavelhalten legat runt 2 mg/l sedan mätstart 1996/97, och har på senare år sjunkit till under 0,5 mg/liter. Vid Blåbärskullen har svavelhalten sedan mätstarten 1996 varierat mellan 0,6 och 3 mg/l.

pH
pH är ett av de mått som kan användas för att följa markvattnets återhämtningsförlopp efter försurning. Bedömningen av vid vilket pH som markvattnet kan anses försurat beror till viss del på jordens mineralinnehåll i området, halterna av organiska ämnen m.m.

pH i markvattnet har sedan 2001 ökat signifikant vid Södra Averstad och Transtrandsberget, medan det har minskat signifikant vid Blåbärskullen.

På senare tid har pH-värdena i markvattnet på samtliga tre mätplatser oftast legat över 5, vilket enligt bedömningsgrunderna för försurning är måttligt försurat.

Syraneutraliserande förmågan, ANC
Ett negativt värde på ANC innebär att det inte finns någon buffringskapacitet i markvattnet. Den syraneutraliserande förmågan, ANC, i markvatten har varit positivt vid alla mätplatser sedan 2018, med undantag av den nya ytan Södra Averstad, samt den avverkade ytan vid Blåbärskullen,

Återhämning från försurning
Återhämtning från försurning kännetecknas av förhöjt pH och förhöjt ANC i markvattnet. Mätningarna vid Transtrandsberget och Södra Averstad visar på en signifikant återhämtning från försurning, i form av ökat pH och/eller ANC. Vid Blåbärskullen har dock försurningsstatusen försämrats då både pH och ANC har minskat signifikant. Anledningen är troligtvis barkborreangrepp och avverkning.