Goda exempel på luftvårdsåtgärder

Stora Enso

Stora Enso Skoghalls bruk har investerat i en ny biooljetank för att minska användning av fossil eldningsolja och kan på så sätt minska utsläppen av koldioxid med cirka 38%.

Andelen transporter med lastbil till och från bruket har minskat och ersatts med tåg. Tågen fraktar inköpt ved och massa samt producerad kartong.

Karlstads kommun

Karlstads kommun har genom att ersatt fossildrivna fordon med elfordon, biogas och HVO minskat koldioxidutsläppen från sin fordonsflotta med 65 procent på tio år.

De mest trafikerade bilvägar, busslinjer och GC-vägar i Karlstad halkbekämpas med den så kallade ”Karlstadslaken”, som är framtagen av engagerade medarbetare inom kommunen. Blandningen tål lägre temperaturen än vanliga saltblandningar och är därför mer effektiv mot halka. En annan positiv aspekt är att den bidrar till mindre hälsofarliga partiklar i luften eftersom den binder damm effektivt. Dessutom behövs mindre sand på vägarna i halkbekämpningssynpukt, vilket också är bra ur luftkvalitetssynpunkt.

Sidan är under uppbyggnad. Hör gärna av dig om du har något bra exempel på åtgärder som gjorts för att minska utsläppen av luftföroreningar till luften eller som syftar till att minska exponeringen för människor!