Styrelsemöte


Plats: Zoom

Närvarade och beslutande: Karin Granström (KAU), Anna Nordlander (Länsstyrelsen) Tomas Gustafsson (Stora Enso), Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun), Britt-Marie Öjstrand (Årjängs kommun),

Adjungerade: Emma Björkman (Länsstyrelsen)

 1. Mötets öppnandes av ordförande Karin Granström.
 2. Dagordningen godkändes
 3. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
 4. Ekonomigenomgång
  Inget nytt från E&Y. Emma har fått in nästan alla fakturor. Den stora posten som återstår är bidraget från Region Värmland för kassaförvaltningen. Det kommer vi få först när vi har redovisat vad det gått till.
 5. Planering av årsmötet
  Vi gör ett besök på provtagningsplatsen Blåbärskullen. Därefter åker vi vidare till Kings Cakery där vi har det formella årsmötet. Vi bjuder inte in någon extern föreläsare i år. Däremot tar vi redovisningen av mätningarna från IVL och eventuellt någon mer som en frukostföreläsning i februari eller mars.
  Karin och Emma skriver verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget och listan med medlems- och undersökningsavgifter och skickar ut till ledarmötena som lämnar synpunkter och godkänner via mejl. Karin kontaktar valberedningen.
 6. Avstämning arbetsplan
  Provtagningen rullar på som den ska.
 7. Kommunikation
  Senaste protokollen är inte uppe på hemsidan. I samband med uppföljningen av miljömålen skickade Emma ut en förfrågan till alla medlemmar om åtgärder som genomförts under året som har minskat utsläppen av luftföroreningar eller förbättrat halterna. Två medlemmar har svarat.
  De värmländska kommunerna samarbetar om undersökningen av luftföroreningshalter i tätorterna inom Miljösamverkan Värmland och Örebro län. De har gått ihop och ska upphandla undersökningar. Detta borde vi informera om på hemsidan.
 8. Övriga frågor
  Emma undrade om någon visste om vi har avtal med provtagarna? Säffle kommun har bland annat frågat efter det i samband med faktureringen. Ingen i styrelsen kände till avtalet och det föreslogs att Emma frågar luftvårdsförbundets tidigare sekreterare Gertrud Gybrant. Hittas inget avtal så gör Emma ett nytt och skickar på förslag till styrelsen.
 9. Nästa styrelsemöte
  22 april kl. 9–12. Vi träffas på Blåbärskullen kl. 9 och ser på provtakningsutrustningen, därefter tar vi oss till Kings Cakery och har årsmötet.
 10. Mötets avslutande