Styrelsemöte

Plats: Volvo construction equipment, Arvika

Deltagare: Eva Leander (Volvo) Karin Granström (KAU), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun) och Ulf Eriksson (Skogsstyrelsen) Emma Björkman (Länsstyrelsen)

 1. Mötets öppnande och Eva berättade om Volvos verksamhet och deras hållbarhetsarbete.
 2. Dagordningen godkändes.
 3. Föregående mötes protokoll: Förra mötet var årsmötet. Det viktigaste vi lyft då var att hitta en mer stabil lösning på provtagningen på Transtrandsberget. (Emma undersöker vad det skulle kosta att Länsstyrelsen ska göra det istället.) Mötet godkänner protokollet och lägger det till handlingarna.
 4. Ekonomigenomgång: Karin redogjorde i stora drag för det ekonomiska läget. Samarbetet med E&Y fungerar bra och eftersom Karin och Emma godkänner fakturorna har vi bra koll på vad som kommer in. Läger ser bra ut. Vi saknar dock bidraget från Regionen. (Emma påminner dom om det.)
 5. Planering årsmötet i april
  Plats: Karlstadsrummet (Per-Anders bokar)
  Datum: 28 april eller andra dagar den veckan.
  Förslag på föredrag: IVL om mätresultaten (Emma hör om dom kan komma på plats.)
  Emma kan berätta om uppföljningen av miljömålet Frisk luft.
  Karlstads tätortsmätningar
  Löfbergs Lila om utsläpp till luft och åtgärder dom gjort.
  Annan medlem? (Emma skickar ut en förfrågan om någon medlem vill lyfta någon åtgärd eller likande dom gjort.)
  Eventuellt kan vi ha ett lufttema hela den veckan i Karlstadsrummet. Till det borde vi fixa en roll up.
 6. Avstämning arbetsplan
  Vi stämde av arbetsplanen och konstaterade att allt löper på som det ska.
  Under punkten Sprida information, kunskap och erfarenhetsutbyte inom luftområdet spånade vi på idéer till eventuellt kommande webbinarier: luftkvalitetens inverkan på pandemin. Skogstema: skogsmaskiner, våtmarker, tätortsnära skog, projekt KAU med biokol, (Karin och jag tar det)
  Anna Nordlander hade tidigare kommit med idén om exjobbare kan använda vår luftdata till ett examensarbete. Karin hänvisade till Lena Brunzell.
 7. Kommunikation: Vi planerar för ett öppet årsmöte och två frukostföreläsningar. Vi borde skaffa en roll up för luftvårdsförbundet. Kan ambulera runt bland kommunerna för att upplysa om Luftvårdsförbundet.
 8. Nästa styrelsemöte: 13 feb digitalt
 9. Mötet avslutades