Årsmöte 2021

Närvarande: Catarina Bernau (Arvika kommun), Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun), Tomas Gustavsson (Stora Enso), Emma Björkman (Länsstyrelsen), Hannah Heidkamp (Akzo Nobel), Britt-Marie Öjstrand (Åjängs kommun), Eva Leander (Volvo Construction), Ulf Jonsson (Region Värmland), Ann-K1istin Magnusson (Billerud-Korsnäs AB Gruvöns bruk), Inge Carlsson
(Region Vännland), Lotta Bertilsson Gunnarsson (Karlstad kommun), Pär Jonsson (Sunne kommun)

 1. Karin Granström, Karlstads universitet, valdes till mötesordförande och Emma Björkman, Länsstyrelsen, till mötessekreterare.
 2. Per-Anders Bergman och Britt-Marie Öjstrand valdes att justera förbundsstämmans protokoll.
 3. Förbundsstämman fastslog att mötet blivit utlyst i behötig ordning även om kallelsen var något sent utskickad.
 4. Deltagarna presenterade sig och noterades i röstlängden.
 5. Efter föredragning av årsredovisning för år 2020, godkändes den av förbundsstämman och lades till handlingarna.
 6. Inge Carlsson föredrog revisionsberättelsen för år 2020.
 7. Förbundsstämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 8. Karin Granström valdes som ordförande för perioden april 2021-2023.
 9. Till ordinarie styrelseledamöter under perioden april 2021 till april 2023 valdes:
  Ordinarie: Per-Anders Bergman (Karlstads kommun) Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Ulf Jonsson (Region Värmland)
  Ersättare: Andreas Rudsvik (Kristinehamns kommun) Ulf Eriksson (Skogsstyrelsen), Emma Björkman (Länsstyrelsen) Tommy Brever (Region Värmland)
  Ledamöter invalda i styrelsen vid 2020 års förbundsstämma som fortsatt är en del av styrelsen till och med april 2022 är följande personer:
  Ordinarie: Tomas Gustavsson (Stora Enso), Andreas Moberg (Valmet AB), Britt-Marie Öjstrand (Årjängs kommun) Annie Johansson (Länsstyrelsen Värmland)
  Ersättare: Ann-Kristin Magnusson (BillerndKorsnäs), Ulf Zetterman (Uddeholm AB), Catarina Bernau (Arvika kommun)
 10. Arbetsplan och budget redovisades. Eftersom Naturvårdsverket hädanefter kommer finansiera mätningarna på Blåbärskullen sparar förbundet 15 000 kr per år. Frågan om att utöka mätningarna har därför kommit upp som förslag på ett tidigare styrelsemöte. På förbundets frukostseminarium den 15 mars 2021 presenterade IVL fyra förslag på utökade mätningar. Emma Björkman presenterade IVL:s förslag med kostnadsberäkningar för förbundsstämman.
  Förbundsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till arbetsplan och kostnadsbudget för verksamhetsåret 2022, med tillägget att utöka mätningen på Blåbärskullen till att mäta markvattenkemi på både den nuvarande platsen som kommer avverkas inom kort samt på den nya platsen som kommer väljas ut. IVL har uppskattat kostnaden för detta till 8000 kr exklusive provtagningskostnad. Mötet gav också styrelsen i uppgift att nännare utvärdera möjligheten till andra utökade mätningar.
 11. Förbundsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till medlemsavgift och fördelningsplan för år 2022.
 12. Hans Källsmyr och Emma Björkman informerade om att skogen vid vår provtagningsyta på Blåbärskullen kommer behöva avverkas inom kort på grund av att skogen blivit knäckt av snön under vintern. IVL, Länsstyrelsen och Stora Enso (som äger marken) kommer hitta en ny mätplats i närheten.
 13. Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.