Styrelsemöte

Plats: Zoom, videomöte

Närvarande och beslutande: Karin Granström (KAU), Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun), Catarina Bernau (Arvika kommun), Britt-Marie Öjstrand (Årjängs kommun), Ann-Kristin Magnusson (Billerud-Korsnäs), Andreas Moberg (Valmet AB), Ulf Jonsson (Region Värmland), Emma Björkman (Länsstyrelsen)

Övrigt närvarande: Lovisa Ericsson, Ernst & Young

 1. Mötets öppnande
  Karin Granström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 2. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkändes.
 3. Föregående protokoll
  Förra mötet var årsstämman.
  Beslut: föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
 4. Ekonomigenomgång av Ernst & Young
  Lovisa från Ernst & Young presenterade föreningens balansräkning och utkast till årsredovisning. Det var inga stora förändringar från föregående år. Vi insåg att vi inte fått ersättningen för bokföringen från Region Värmland. Emma åtog sig att kontakta dem. E&Y vill även ha årsredovisningen från föregående år. Emma mejlar den.
 5. Planering årsmötet, 20 april
  Emma har hört med provtagaren på Blåbärskullen. Hon har inte fått provtagningsdagarna från IVL än, men ska antagligen dit 26/4. Kan vi byta dag? Kan vi hålla mötet utomhus?
  Vi preliminärbokar eftermiddagen den 26 april istället. Emma återkommer så fort hon vet något mer. Styrelsen var positiva till att hålla själva årsmötet utomhus också. De som inte kan delta i fält kan vara med via Zoom.
  Emma och Karin tar fram förslag på verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget m.m. innan årsmötet, så att dessa kan skickas ut till styrelsen i god tid innan årsmötet. Vi undersöker möjligheten att skriva på årsberättelsen elektroniskt. Kanske går det i Adobe?
  Hans bjuder in Stora Ensos markvärd i området till besöket på Blåbärskullen.
  Vi skickar ut karta och vägbeskrivning innan mötet så att alla hittar dit.
 6. Kommunikation, hemsida, värvning
  Catarina informerade om att det är en ny upphandling på gång av tätortsmätningar. Resultaten av förra mätperioden har också kommit. Den visade bland annat på väldigt höga halter av svaveldioxid i Säffle på grund av Nordic Papers verksamhet. Emma och Catarina fick i uppdrag att skriva en kort text om det till hemsidan.
 7. Avstämning arbetsplan
  Provtagningarna rullar på enligt plan.
 8. Övriga frågor
  Emma informerade om att Naturvårdsverket har kommit med besked om det nya nationella mätprogrammet. För oss i Värmland innebär det att Naturvårdsverket kommer bekosta delar av analyskostnaden på Blåbärskullen och stå för provtagningskostnaden. Vi har tidigare betalt cirka 256 000 till IVL (som utför mätningarna). Från och med i år kommer det bli en lägre kostnad för oss, cirka 216 500 kr. Det exakta beloppet beror på hur ersättningen för provtagningskostnaden kommer fördelas mellan Länsstyrelsen och IVL. IVL skickar ett avtalsförslag nästa vecka. Emma skickar ut det till styrelsen för påsyn.

Styrelsen var positiva till att fortsätta med de övriga mätningarna som tidigare. Förslag kom upp att vi skulle kunna lägga till någon mätning på någon av mätplatserna. Till exempel mikroplaster, kvicksilver eller dioxiner.

Diskussionen mynnade ut i ett förslag att vi kan ha ett frukost-seminarium om mikroplaster eller andra, nya, ”hot” i luft. Emma kontaktar Per-Erik Karlsson på IVL och Karin skickar sedan ut en doodle-förfrågan till styrelsen. Till seminariet kan vi bjuda in såväl medlemmar som övriga intresserade.

 1. Nästa styrelsemöte
  Nästa möte är årsmötet, som preliminärt blir eftermiddag den 26 april.
 2. Mötet avslutades
  Karin tackade för styrelsens engagemang och avslutade mötet.