Årsmöte 2023

Plats: Karlstadrummet, Bibliotekshuset Karlstad

 1. Karin Granström valdes till mötesordförande. Emma Björkman valdes till mötessekreterare.
 2. Anna Nordlander och Per-Anders Bergman valdes till justerare.
 3. Stämman fastslog att mötet blivit utlyst i behörig ordning.
 4. Röstlängden fastställdes i samband med en presentationsrunda.
 5. Efter föredragning av årsredovisning för år 2022 godkändes den av förbundsstämman.
 6. Efter föredragning av revisionsberättelse för år 2022 godkändes den av förbundsstämman.
 7. Förbundsstämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 8. Till ordförande för förbundet omvaldes Karin Granström, Karlstad Universitet på två år. Mötet godkände valberedningens förslag på ordinarie styrelseledamöter och ersättare, med undantag av att styrelsen får i uppdrag att hitta ett nytt namn i stället för Britt-Marie Öjstrand som avslutat sin anställning på Årjängs kommun. Se bilaga Valberedningens förslag.
 9. Förbundsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till arbetsplan och kostnadsbudget för verksamhetsår 2024, med ändringen att vi ersätter miljömålet Begränsad klimatpåverkan med Ingen övergödning.
 10. Förbundsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till medlemsavgift och fördelningsplan för år 2024.
 11. Inga övriga ärenden.