Styrelsemöte


Plats: Zoom

Närvarade och beslutande: Karin Granström (Karlstads universitet), Ann-Kristin Magnusson (Stora Enso Skoghalls bruk), Markus Persson (BillerudKorsnäs Gruvöns bruk), Anna Nordlander (Länsstyrelsen), Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Emma Björkman (Länsstyrelsen), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun), Pernilla Strömgren (Region Värmland)

Adjungerade: Emma Björkman (Länsstyrelsen)

 1. Mötets öppnandes av ordförande Karin Granström.
 2. Dagordningen godkändes
 3. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
 4. Ekonomigenomgång:
  IVL har meddelat att de kommer höja kostnaderna för Krondroppsnätet för år 2024 med 7,7 %.
  Föreningen har en buffert, så vi klarar de ökade kostnaderna just nu. Men det skulle kunna bli aktuellt att höja medlemsavgiften framöver. Då kan det vara bra att ha argument till varför det är viktigt att fortfarande vara medlem i förbundet. Karin och Hans bildar en arbetsgrupp kring detta.
 5. Planering av årsmötet
  Datum och tid: 25 april kl. 9-13
  Ann-Kristin och Markus undersöker om det går att göra ett platsbesök på deras respektive anläggningar. I andra hand kollar vi med Uddeholms AB. Vi bjuder endast in IVL för föreläsare och lägger resten av tiden på studiebesöket.
 6. Avstämning arbetsplan
  Provtagningen rullar på som den ska. Fortsatt lite oklart om hur länge provtagaren på Transtrandsberget kan utföra provtagningarna. Emma undersöker om det går att få en lite mer långsiktig lösning.
 7. Kommunikation
  Hemsidan håller på att göras om och tas in under Länsstyrelsens IT-miljö. Innebär att göra ett ägarbyte av domänen vilket har dragit ut på tiden. Den gamla webbsidan kommer att diarieföras.
  Vi planerar ett frukostseminarium i november. Förslag på talare är Ulf på Skogsstyrelsen som jobbar med återvätning. Även KAU:s forskningsprojekt ”Närskog 2” samt eventuellt även Stefan Andersson från Skogsstyrelsen kom upp som förslag. Arbetsgruppen (Emma och Karin) undersöker om vi kan ha ett fysiskt möte i Karlstad mellan ca kl. 8-9, men att det finns möjlighet att delta på distans.
 1. Övriga frågor
  Inga övriga frågor lyftes
 2. Nästa styrelsemöte
  Nästa möte blir ett distansmöte den 15 feb kl. 9-10:30
 3. Mötets avslutande