Styrelsemöten

2023

Styrelsemöte 28 september

Närvarade och beslutande: Karin Granström (Karlstads universitet), Ann-Kristin Magnusson (Stora Enso Skoghalls bruk), Markus Persson (BillerudKorsnäs Gruvöns bruk), Anna Nordlander (Länsstyrelsen), Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Emma Björkman (Länsstyrelsen), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun), Pernilla Strömgren (Region Värmland)

Adjungerade: Emma Björkman (Länsstyrelsen)

 1. Mötets öppnandes av ordförande Karin Granström.
 2. Dagordningen godkändes
 3. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
 4. Ekonomigenomgång
  IVL har meddelat att de kommer höja kostnaderna för Krondroppsnätet för år 2024 med 7,7 %.
  Föreningen har en buffert, så vi klarar de ökade kostnaderna just nu. Men det skulle kunna bli aktuellt att höja medlemsavgiften framöver. Då kan det vara bra att ha argument till varför det är viktigt att fortfarande vara medlem i förbundet. Karin och Hans bildar en arbetsgrupp kring detta.
 5. Planering av årsmötet
  Datum och tid: 25 april kl. 9-13.
  Ann-Kristin och Markus undersöker om det går att göra ett platsbesök på deras respektive anläggningar. I andra hand kollar vi med Uddeholms AB. Vi bjuder endast in IVL för föreläsare och lägger resten av tiden på studiebesöket.
 6. Avstämning arbetsplan
  Provtagningen rullar på som den ska. Fortsatt lite oklart om hur länge provtagaren på Transtrandsberget kan utföra provtagningarna. Emma undersöker om det går att få en lite mer långsiktig lösning.   
 7. Kommunikation
  Hemsidan håller på att göras om och tas in under Länsstyrelsens IT-miljö. Innebär att göra ett ägarbyte av domänen vilket har dragit ut på tiden. Den gamla webbsidan kommer att diarieföras.
  Vi planerar ett frukostseminarie i november. Förslag på talare är Ulf på Skogsstyrelsen som jobbar med återvätning. Även KAU:s forskningsprojekt ”Närskog 2” samt eventuellt även Stefan Andersson från Skogsstyrelsen kom upp som förslag. Arbetsgruppen (Emma och Karin) undersöker om vi kan ha ett fysiskt möte i Karlstad mellan ca kl. 8-9, men att det finns möjlighet att delta på distans.
 8. Övriga frågor
  Inga övriga frågor lyftes
 9. Nästa styrelsemöte
  Nästa möte blir ett distansmöte den 15 feb kl. 9-10:30
 10. Mötets avslutande

2022

Styrelsemöte 18 januari

Närvarade och beslutande: Karin Granström (KAU), Anna Nordlander (Länsstyrelsen) Tomas Gustafsson (Stora Enso), Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun), Britt-Marie Öjstrand (Årjängs kommun),

Adjungerade: Emma Björkman (Länsstyrelsen)

 1. Mötets öppnandes av ordförande Karin Granström.
 2. Dagordningen godkändes
 3. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
 4. Ekonomigenomgång: Inget nytt från E&Y. Emma har fått in nästan alla fakturor. Den stora posten som återstår är bidraget från Region Värmland för kassaförvaltningen. Det kommer vi få först när vi har redovisat vad det gått till.
 5. Planering av årsmötet: Vi gör ett besök på provtagningsplatsen Blåbärskullen. Därefter åker vi vidare till Kings Cakery där vi har det formella årsmötet. Vi bjuder inte in någon extern föreläsare i år. Däremot tar vi redovisningen av mätningarna från IVL och eventuellt någon mer som en frukostföreläsning i februari eller mars.
  Karin och Emma skriver verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget och listan med medlems- och undersökningsavgifter och skickar ut till ledarmötena som lämnar synpunkter och godkänner via mejl. Karin kontaktar valberedningen.
 6. Avstämning arbetsplan: Provtagningen rullar på som den ska.  
 7. Kommunikation: Senaste protokollen är inte uppe på hemsidan. I samband med uppföljningen av miljömålen skickade Emma ut en förfrågan till alla medlemmar om åtgärder som genomförts under året som har minskat utsläppen av luftföroreningar eller förbättrat halterna. Två medlemmar har svarat.
  De värmländska kommunerna samarbetar om undersökningen av luftföroreningshalter i tätorterna inom Miljösamverkan Värmland och Örebro län. De har gått ihop och ska upphandla undersökningar. Detta borde vi informera om på hemsidan.  
 8. Övriga frågor: Emma undrade om någon visste om vi har avtal med provtagarna? Säffle kommun har bland annat frågat efter det i samband med faktureringen. Ingen i styrelsen kände till avtalet och det föreslogs att Emma frågar luftvårdsförbundets tidigare sekreterare Gertrud Gybrant. Hittas inget avtal så gör Emma ett nytt och skickar på förslag till styrelsen.
 9. Nästa styrelsemöte: 22 april kl. 9–12. Vi träffas på Blåbärskullen kl. 9 och ser på provtakningsutrustningen, därefter tar vi oss till Kings Cakery och har årsmötet.
 10. Mötets avslutande

Styrelsemöte 19 september

Bilden visar deltagarna på mötet.

I september bjöd Eva Leander in styrelsen till ett kombinerat studiebesök och styrelsemöte på Volvo construction equipment i Arvika. Deltagare på plats var ordförande Karin Granström (KAU), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun) och Ulf Eriksson (Skogsstyrelsen). Emma Björkman (Länsstyrelsen) deltog på mötet via länk.

Protokoll

 1. Mötets öppnande och Eva berättade om Volvos verksamhet och deras hållbarhetsarbete.
 2. Dagordningen godkändes.
 3. Föregående mötes protokoll
  Förra mötet var årsmötet. Det viktigaste vi lyft då var att hitta en mer stabil lösning på provtagningen på Transtrandsberget. (Emma undersöker vad det skulle kosta att Länsstyrelsen ska göra det istället.) Mötet godkänner protokollet och lägger det till handlingarna.
 4. Ekonomigenomgång
  Karin redogjorde i stora drag för det ekonomiska läget. Samarbetet med E&Y fungerar bra och eftersom Karin och Emma godkänner fakturorna har vi bra koll på vad som kommer in. Läger ser bra ut. Vi saknar dock bidraget från Regionen. (Emma påminner dom om det.)
 5. Planering årsmötet i april
  Plats: Karlstadsrummet (Per-Anders bokar)
  Datum: 28 april eller andra dagar den veckan.
  Förslag på föredrag: IVL om mätresultaten (Emma hör om dom kan komma på plats.)
  Emma kan berätta om uppföljningen av miljömålet Frisk luft.
  Karlstads tätortsmätningar
  Löfbergs Lila om utsläpp till luft och åtgärder dom gjort.
  Annan medlem? (Emma skickar ut en förfrågan om någon medlem vill lyfta någon åtgärd eller likande dom gjort.)
  Eventuellt kan vi ha ett lufttema hela den veckan i Karlstadsrummet. Till det borde vi fixa en roll up.
 6. Avstämning arbetsplan
   Vi stämde av arbetsplanen och konstaterade att allt löper på som det ska.
  Under punkten Sprida information, kunskap och erfarenhetsutbyte inom luftområdet spånade vi på idéer till eventuellt kommande webbinarier: luftkvalitetens inverkan på pandemin. Skogstema: skogsmaskiner, våtmarker, tätortsnära skog, projekt KAU med biokol, (Karin och jag tar det)  
  Anna Nordlander hade tidigare kommit med idén om exjobbare kan använda vår luftdata till ett examensarbete. Karin hänvisade till Lena Brunzell.
 7. Kommunikation
  Vi planerar för ett öppet årsmöte och två frukostföreläsningar. Vi borde skaffa en roll up för luftvårdsförbundet. Kan ambulera runt bland kommunerna för att upplysa om Luftvårdsförbundet.
 8. Nästa styrelsemöte: 13 feb digitalt
 9. Mötet avslutades

2019

Styrelsemöte 19 november

I november träffades Luftvårdsförbundets styrelse för ett styrelsemöte hos BillerudKorsnäs på Gruvön. Efter mötet fick vi en guidad tur i verksamhetens nya kartongfabrik. På bilden ser vi delar av styrelsen i form av ordförande Karin Granström (Karlstads Universitetet), Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun), Mats Ganrot (BillerudKorsnäs) samt Ulf Jonsson (Region Värmland).