Årsmöten

2023

Årsmötet höll i Karlstadsrummet i Bibliotekshuset i Karlstad den 28 april.

På årsmötet valdes som vanligt nya styrelseledamöter och ersättare, vi fastställde arbetsplan, budget och medlemsavgifter för år 2024.

Efter årsmötet hade vi några luftrelaterade föredrag. Dels berättade Emma Björkman på Länsstyrelsen luftkvaliteten utifrån uppföljningen av miljömålet Frisk luft. Målet bedöms fortfarande inte nås framför allt på grund av att kvävedioxid- och partikelhalten fortfarande är för hög i flera värmländska tätorter.

Per-Anders Bergman från Karlstads kommun berättade om hur kommunen jobbat med att få ner luftföroreningshalterna i tätorten genom att genomföra så kallad sopsaltning när det förväntas höga halter av partiklar. På så sätt har partikelhalten i gaturum kunnat sänkas på vårvintern, då halterna vanligtvis är högst.

Sofie Hellsten från IVL redovisade också de senaste resultaten från de mätningar som bekostas av förbundet.  

2022

Fredagen den 29 april hölls förbundets årsmöte. Det inleddes med ett studiebesök på Blåbärskullen där vi fick en rundtur av provtagaren Anja Edekrans på Länsstyrelsen. Vi fick se hur de insamlingarna av regnvatten, markvatten och luftkvalitetsmätningarna ser ut.

Skogen på mätplatsen avverkades 2021 på grund av att toppbrott på träden, men samtliga mätningar är kvar på platsen. Men sen dess mäts även markvatten på en plats längre bort för att kunna undersöka skillnaderna i markvattenkemi på ett avverkat område med det i en skogsplantering.

Efter fältbesöket följde själva årsmötet på Wärdshuset Nils Holgersson. Nedan ser vi samtliga deltagare på mötet. Överst från höger: Anna Nordlander (Länsstyrelsen), Karin Granström (ordförande i förbundet, annars på KAU), Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Ann-Kristin Magnusson (BillerudKorsnäs Gruvöns bruk), Eva Leander (Volvo Construction Equipment Arvika). Nederst från höger: Saga Ekelund Jonsson (praktikant Länsstyrelsen), Isabell Engdal (Säffle kommun), Markus Persson (BillerudKorsnäs Gruvöns bruk) samt Emma Dalman (praktikant Länsstyrelsen). Fotograf: Emma Björkman, sekreterare i förbundet.

2021

Även 2021 års möte blev ett Zoom-möte.

På mötet informerade Hans Källsmyr att skogen vid förbundets provtagningsyta på Blåbärskullen kommer avverkas inom kort eftersom skogen blivit knäckt av snön under vintern. Markägaren, Stora Enso, IVL och Länsstyrelsen kommer att utse en ny plats att utföra mätningarna på.

Utöver dessa förändringar, godkändes arbetsplan, budget och nya ledarmöten till styrelsen.

2020

Den 21 april ägde förbundets årsmöte rum, i år på distans via Zoom. Karin Granström, ordförande, och Emma Björkman, sekreterare, gick igenom förbundets årsredovisning och revisionsberättelse. Förbundet valde om Karin Granström till ordförande och godkände valberedningens övriga förslag på styrelsemedlemmar. Tomas Gustafsson (Stora Enso Skoghall AB), Andras Moberg (Valmet AB) och Britt-Marie Öjstrand (Årjängs kommun) valdes om till ordinarie styrelsemedlemmar. Ulf Zetterman (Uddeholm AB) valdes om till ersättare. Ann-Kristin Magnusson (Stora Enso Skoghall AB) och Catarina Bernau (Arvika kommun) valdes in som ersättare i styrelsen som nya medlemmar.

Budgeten för 2021 föredrogs också. En förändring mot föregående år är att Region Värmland har dragit tillbaka sitt frivilliga arbete som kassaförvaltare och kommer hädanefter att ge ett bidrag till förbundet, så att en konsult kan anställas för att göra detta.

Som sista punkt fastställes medlemsavgift och fördelningsplan. Medlemskostnaderna ligger kvar på samma nivå under 2021 som under föregående år.

Efter förbundsstämman, höll Per-Erik Karlsson från IVL en intressant dragning om de senaste resultaten och trenderna från de mätningar som bekostas av förbundet.