Styrelsemöte

Plats: Skogsstyrelsen, Karlstad

Närvarande och beslutande: Karin Granström (KAU), Tomas Gustafsson (Stora Enso) Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun)

Adjungerade: Emma Björkman (Länsstyrelsen)

 1. Inledning
  Hans Källsmyr hälsade välkomna och berättade kort om Skogsstyrelsens verksamhet.
 2. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkändes.
 3. Föregående protokoll
  Beslut: föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
 4. Länsstyrelsens och Region Värmlands roller i luftvårdsförbundet framöver
  Region Värmland har kontaktat Länsstyrelsen och har låtit meddela att de menar allvar med att dra sig ur sitt åtagande att vara förbundets kassaförvaltare.
  Styrelsen diskuterade frågan och farhågan är att om Regionen börjar vackla i sitt engagemang så kommer andra medlemmar att ställa sig frågande till förbundets egentliga syfte och deras engagemang i det.

Beslut: För att undvika att förbundet löses upp, tänker vi oss följande upplägg:
Plan A: Karin kontaktar tf regiondirektör Peter Bäckstrand på Region Värmland och förklarar det allvarliga läget. Emma tar upp frågan med Länsstyrelsens ledning och försöker få dem att skyndsamt lyfta frågan med Region Värmlands ledning.
Plan B: Emma tar in offerter på vad det skulle kosta att köpa in tjänsten som kassaförvaltare samt räknar ut vad det skulle innebära för medlemsavgiften.
Plan C: Vi mejlar samtliga medlemmar och beskriver läget. Förklarar att inköp av kassaförvaltartjänst skulle innebära en höjning av årsavgiften. Samtidigt frågar vi om någon är villig att åta sig uppdraget att vara kassaförvaltare.
Plan D: Om Region Värmland står fast vid sitt beslut och om ingen medlem vill ta på sig att vara kassaförvaltare och om en majoritet av medlemmarna inte vill gå med på den höjning av medlemsavgiften som skulle krävas för att köpa in tjänsten, , så kan förbundet ev. bekosta kassaförvaltaren med eget kapital under 2020 för att köpa oss tid.
Plan E: lägga ner förbundet. Det kräver antingen att alla medlemmar är eniga, eller beslut på två på varandra följande årsstämmor varav minst en ska vara ordinarie.
Emma kollar även hur seriösa Länsstyrelsen är att minska sitt engagemang i förbundet.

 1. Info om förbundet
 • Förslag på att göra en infofilm med f.d. sekreterare Gertrud Gybrant. Emma har undersökt om Molkoms folkhögskola kan göra filmen, men de ville ha ersättning. En annan ide kom upp att Gertrud borde komma till årsmötet och berätta om förbundets historik och varför vi finns. Det ska vi i så fall lyfta på årsmötestiden, under punkten när vi pratar om förbundets framtid. Ev. skulle vi kunna filma samtidigt?
 • Årsmöte 2020:
  Vi beslutade oss för att vara på Karlstads Universitet. Förslag på föredragningar: Miljösamverkan Värmlands tätortsmätningar mellan åren 2015-2019. Emma kollar om någon kan komma och redovisa det, antingen från konsultföretaget eller från Miljösamverkan Värmland. Emma bjuder in IVL.
  Emma ringer Ulf Jonsson och hör om vad han skulle prata om och även fråga om han kan stöta på för Regionens fortsatta roll i förbundet.
 • Verksamhetsberättelse, budget och verksamhetsplan skrivs och mejlas ut av Emma. Verksamhetsplanen utgår från att förbundet finns kvar år 2021. Sen tar vi per capsulam-beslut på det. För att få styrelsens underskrifter på dessa handlingar läggs de en tid i Länsstyrelsens reception för att vara tillgängliga för de styrelsemedlemmar som har ärende i Karlstad, sedan får de skickas till övriga styrelsemedlemmar för påskrift.
 • Universitetet kan stå för fikat.
 • Ny valberedning – Emma frågar de nuvarande om de kan vara kvar.
 • Ny styrelse – Emma sammanställer vilka poster som ska ersättas och skickar till valberedningen.
 1. Ekonomigenomgång:
  Vi tittade på den ekonomigenomgång som Regionen precis skickat. Där såg vi att vi hade ett förhållandevis stort eget kapital.
  Beslut: Styrelsen godkände genomgången. Den kommer även att mejlas ut till samtliga i styrelsen.
 2. Värvning av nya medlemmar:
  Inget nytt.
 3. Avstämning arbetsplan
  Arbetet fortskrider enligt plan. Karin undrade över hur länge vi har avtal med IVL. Det är fram till år 2020.
 4. Övriga frågor
  Inga övriga frågor lyftes.
 5. Nästa styrelsemöte
  Årsmötet den 21 april.
 6. Mötets avslutande
  Karin tackade för styrelsens engagemang och avslutade mötet.