Årsmöte 2020

Plats: Distansmöte via Zoom

Närvarande: Catarina Bernau (Arvika kommun), Ola Persson (Region Värmland), Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun), Tomas Gustavsson (Stora Enso), Marga Sandström (Stora Enso), Emma Björkman (Länsstyrelsen), Hannah Heidkamp (Akzo Nobel), Britt-Marie Öjstrand (Årjängs kommun)

1§ Karin Granström, Karlstads universitet, valdes till mötesordförande och Emma Björkman, Länsstyrelsen, till mötessekreterare.

2§ Per-Anders Bergman och Hans Källsmyr valdes att justera förbundsstämmans protokoll.

3§ Förbundsstämman fastslog att mötet blivit utlyst i behörig ordning.

4§ Deltagarna presenterade sig och noterades i röstlängden.

5§ Efter föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse för år 2020, godkändes dessa av förbundsstämman.

Förbundsstämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

6§ Karin Granström valdes som ordförande för 2020-2021.

7§ Till ordinarie styrelseledamöter valdes in:

Ordinarie:
Per-Anders Bergman (Karlstads kommun) Omval 2 år
Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen) Omval 2 år
Ulf Jonsson (Region Värmland) Omval 2 år

Ersättare:
Andreas Rudsvik (Kristinehamns kommun) Omval 2 år
Ulf Eriksson (Skogsstyrelsen)
Emma Björkman (Länsstyrelsen)
Tommy Brever (Region Värmland)

Ann-Kristin Magnusson (Stora Enso) Nyval 2 år
Ulf Zetterman (Uddeholm AB) Omval 2 år
Catarina Bernau (Arvika kommun) Nyval 2 år

Ledamöter invalda i styrelsen vid 2020 års förbundsstämma som fortsatt är en del av styrelsen är följande personer:
Ordinarie: Ersättare: Andreas Rudsvik (Kristinehamns kommun), Ulf Eriksson (Skogsstyrelsen), Emma Björkman (Länsstyrelsen), Tommy Brever (Region Värmland)

Till valberedning på två år valdes Gertrud Gybrant, Länsstyrelsen Värmland, och Margareta Sandström, Stora Enso Skoghalls bruk AB.

8§ Inge Carlsson och Örjan Ström, båda från Region Värmland, samt ersättarna Bertil Hagelin och Jan-Erik Tjärngård är förbundets revisorer fram till år 2022. De anlitas av Region Värmland. Val av revisorer behövde sålunda inte göras.

9§ Förbundsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till arbetsplan och kostnadsbudget för verksamhetsår 2022.

10§ Förbundsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till medlemsavgift och fördelningsplan för år 2022.

11§ Inga övriga frågor.

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.