Styrelsemöte

Plats: Zoom, videomöte

Närvarande och beslutande: Karin Granström (KAU), Tomas Gustafsson (Stora Enso) Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun), Catarina Bernau (Arvika kommun), Annie Johansson (Länsstyrelsen), Britt-Marie Öjstrand (Årjängs kommun), Ann-Kristin Magnusson (Billerud-Korsnäs), Andreas Moberg (Valmet AB).

 1. Mötets öppnande
  Karin Granström öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Presentationsrunda.
 2. Val av mötessekreterare
  Hans Källsmyr valdes till sekreterare för mötet.
 3. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkändes.
 4. Föregående protokoll
  Förra mötet var årsstämman. Beslut: föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
 5. Reflektioner från årsmötet
  En reflektion var att vi skulle kunna ha nästa årsstämma utomhus på någon av våra mätplatser.
 6. Planering framåt, avstämning av arbetsplan
  Arbetsplanen stämdes av. Provtagningsverksamheten fungerar bra. Detta föranleder inga åtgärder från styrelsen.
 7. Ekonomigenomgång
  Ernst and Young sköter förbundets kassaförvaltning som konsult. Alla behörigheter har nu ordnats.
  Alla medlemmar utom en har betalt sina medlemsavgifter för året, påminnelser skickas till denna.
  Förbundets saldo på konto är 346 000 kr.
  Läget föranleder inga åtgärder från styrelsen.
  Ernst and Young bjuds in att ha ekonomigenomgång på nästa styrelsemöte.
 8. Övriga frågor
  Adress till hemsidan: www.lvfvarmland.se
  Där finns protokoll och andra handlingar.
 9. Nästa styrelsemöte
  Nästa styrelsemöte är den 28 januari på Zoom. Kallelse kommer.
  Nästa årsstämma är den 20 april. Då försöker vi få till ett besök på någon av våra mätstationer.
  Emma uppdrogs att kolla med våra provtagare om lämplig plats.
  Per-Anders kan sedan kolla med berörd kommun om att låna lokal för årsstämma.
 10. Mötets avslutande
  Karin tackade för styrelsens engagemang och avslutade mötet.